Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1: Διαχείριση Έργου και Διάχυση Αποτελεσμάτων

Στόχοι

 •  Ορισμός πρωτοκόλλων επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων.
 • Ορισμός μηχανισμού έγκρισης παραδοτέων που θα υλοποιηθεί σε κάθε πακέτο εργασίας
 • Κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων που θα λάβουν μέρος στο έργο. 
 • Συγκρότηση αναλυτικού επιχειρησιακού σχεδίου και αναλυτικού πλάνου του έργου
 • Διάχυση αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση Αγοράς

 

Η ιδέα του έργου και ο βασικός σχεδιασμός προσδιορίζονται στην πρόταση του έργου. Κατά τη διάρκεια του έργου θα εκπονηθούν λεπτομερείς μελέτες που θα οδηγήσουν στην πλήρη υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος. Το αποτέλεσμα αυτής της ενότητας εργασίας είναι να δημιουργήσει  το κατάλληλο πλαίσιο για την ομαλή έναρξη του έργου και την εγκαθίδρυση βασικών μηχανισμών εποπτείας, διαχείρισης και ελέγχου που θα εφαρμοστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

 

ΕΕ2: Ανάλυση Απαιτήσεων

Στόχοι

 • Διερεύνηση των υποδομών της πλατφόρμας tablet και διερεύνηση κατάλληλου tablet για ηλικιωμένους.
 • Ανάλυση έρευνας αγοράς οικιακών αισθητήρων και συσκευών ιατρικού ενδιαφέροντος
 • Ανάλυση διαδικασιών σχετιζόμενων με την φροντίδα ασθενών και ηλικιωμένων στο σπίτι
 • Ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος και του λογισμικού ELTAB. 
 • Δημιουργία αναφοράς ανάλυσης απαιτήσεων σύμφωνα με την έρευνα που έχει διεξαχθεί

Σε αυτή την ενότητα εργασίας θα παραχθεί η αναφορά απαιτήσεων του συστήματος και του λογισμικού ELTAB. Η αναφορά θα περιέχει απαιτήσεις του ELTAB έργου που αφορούν το σύστημα, τον χρήστη του συστήματος, τη διεπαφή χρήστη και θέματα ασφάλειας. Η αναφορά είναι η βασική αναφορά έργου που θα χρησιμοποιηθεί στις ενότητες εργασίας  για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και  έλεγχο του συστήματος. Οι λει-τουργίες του συστήματος, οι λειτουργίες της διεπαφής χρήστη, οι τελικοί χρήστες, οι περιορισμοί συστήματος και οι περιορισμοί σχεδίασης θα προσδιοριστούν σε αυτή την ενότητα εργασίας. Για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων αυτών θα διεξαχθούν αντίστοιχες μελέτες.

 

ΕΕ3: Σχεδίαση Συστήματος

Στόχοι

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός συστήματος
 • Αναλυτικός σχεδιασμός συστήματος

 

Ο αρχιτεκτονικός και λεπτομερής σχεδιασμός του συστήματος θα παραχθούν κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας εργασίας. Όλες οι δραστηριότητες του σχεδιασμού θα υλοποιηθούν/αναπτυχθούν σύμφωνα με τα πρότυπα της UML 2.0. Θα προσδιοριστεί η γενική ροή εργασιών για ολόκληρο το σύστημα καθώς και η γενική δομή του συστήματος που περιλαμβάνει όλα τα αρθρώματα, τις οντότητες και τις βάσεις δεδομένων.

Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της υπομονάδας HCM (health-care module) για κάθε τμήμα της αρχιτεκτονικής θα περιγραφούν οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν.

Στον λεπτομερή σχεδιασμό του ΗCM περιλαμβάνονται ο λεπτομερής σχεδιασμός του τοπικού υποσυστήματος (gateway) και ο λεπτομερής σχεδιασμός του HCM-OS που παρέχει μια κοινή λειτουργική πλατφόρμα ώστε οι συσκευές να έχουν μια κοινή διασύνδεση/αλληλεπίδραση με το υπόλοιπο του τοπικού συστήματος. Σε αυτή την ενότητα εργασίας θα περιγραφεί και αναλυθεί μια αρχιτεκτονική διάχυτου υπολογισμού που ενσωματώνει έναν αριθμό από τεχνολογίες αιχμής για την υποστήριξη ασθενών σύμφωνα με τα σενάρια που θα επιλεγούν στην Ενότητα Εργασίας 2. Το τεχνολογικό πλαίσιο που θα σχεδιαστεί θα είναι ανοιχτό σε πολλές άλλες κατηγορίες ασθενών και θα μπορεί να παρέχει ένα γενικού-σκοπού εργαλείο για την απομακρυσμένη παρακολούθησή τους, με ενσωματωμένες διεπαφές ιατρικών συσκευών και με δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Στο λεπτομερή σχεδιασμό του HCM, ο σχεδιασμός του απομακρυσμένου συστήματος και των μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ του τοπικού και απομακρυσμένου συστήματος θα καθοριστούν.

Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της υπομονάδας SIM (social inclusion module) θα προσδιοριστούν οι στρατηγικές για την συλλογή δεδομένων και θα οριστεί η δομή του SIM. Στον λεπτομερή σχεδιασμό όλες οι λειτουργίες και τα αντικείμενα των SIM αρθρωμάτων θα οριστούν και θα σχεδιαστούν κάνοντας χρήση UML διαγραμμάτων. Η αρχιτεκτονική και ο λεπτομερής σχεδιασμός των εφαρμογών-παιχνιδιών για τους ηλικιωμένους θα προετοιμαστούν σε αυτήν την φάση. Επίσης, η διαδικτυακή πύλη (web portal) που θα χρησιμοποιηθεί από το ιατρικό προσωπικό θα σχεδιασθεί. Αυτή η πύλη θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα για παρακολούθηση των αποτελεσμάτων/δεδομένων από τους ηλικιωμένους με πιστοποίηση πρόσβασης

 

ΕΕ4: Ανάπτυξη Συστήματος

Στόχοι

 • Εγκατάσταση του Διακομιστή Βάσης Δεδομένων
 • Δημιουργία του σχήματος της Βάσης Δεδομένων. 
 • Δημιουργία της βάσης δεδομένων ELTAB.
 • Υλοποίηση του HealthCare Module (HCM)

     - Λογισμικό Ιατρικών Συσκευών. 
     - Λογισμικό Οικιακών Αισθητήρων. 
     - Ανάπτυξη Τοπικού Υποσυστήματος.
     - Ανάπτυξη λογισμικού HCM-OS. 
     - Ανάπτυξη απομακρυσμένου υποσυστήματος. 
     - Ανάπτυξη Μηχανισμού Επικοινωνίας μεταξύ τοπικού και απομακρυσμένου συστήματος. 

 • Υλοποίηση του Social Inclusion Module (SIM)

     - Λογισμικό Συλλογής Δεδομένων. 
     - Σελίδες νέων και πληροφοριών.
     - Εργαλείο Υπενθύμισης για κοινωνικές δραστηριότητες. 
     - Υλοποίηση εφαρμογών παιχνιδιών. 
     - Εργαλείο Υπενθύμισης για ιατρική φροντίδα
     - Λογισμικού διαχείρισης χρηστών ιατρικού προσωπικού
     - Δικτυακή Πύλη για ιατρικό προσωπικό. Web portal for medical staff
     - Δημιουργία Αναφορών. Reporting 

 

Η ανάπτυξη του λογισμικού του συστήματος θα βασισθεί στην αναφορά το αρχιτεκτονικού και αναλυτικού σχεδιασμού που θα παράγει η Ενότητα Εργασίας 3.  

Οι μονάδες του συστήματος ELTAB έχουν αρθρωτή δόμηση και υλοποιούνται και ελέγχονται ανεξάρτητα   από κάθε ομάδα ανάπτυξης λογισμικού.

HCM

Το HCM περιλαμβάνει την πλατφόρμα του τοπικού υποσυστήματος και το απομακρυσμένο υποσύστημα. Το τοπικό υποσύστημα θα συλλέγει δεδομένα από διάφορες συσκευές μέσω ενός τοπικού δικτύου, θα τα επεξεργάζεται και θα τα προωθεί σε ένα απομακρυσμένο υποσύστημα. Σενάρια τοπικής αλληλεπίδρασης θα ξεκινούν αυτόματα όταν μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση ανιχνεύεται.

Το λειτουργικό σύστημα HCM-OS θα υλοποιηθεί με σκοπό i) να παρέχει μια κοινή διεπαφή μεταξύ των συσ-κευών και της πύλης ώστε να υποστηρίζει μια σταθερή επικοινωνία και ii) να παρέχει μια κοινή διεπαφή μεταξύ των συσκευών ώστε να δημιουργήσει ομάδες συσκευών.

Το απομακρυσμένο υποσύστημα θα συλλέγει και θα αποθηκεύει μετρήσεις που γίνονται στο τοπικό υπο-σύστημα και θα αναλύει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το ιατρικό μοντέλο που θα επιλεγεί (π.χ. EuroScore II) ώστε να αποφασίζει αν υπάρχει επικείμενη ανωμαλία. Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να «παράξει» καταστάσεις προ-συναγερμού ή συναγερμού. Σε μια τέτοια περίπτωση το σύστημα είτε ειδοποιεί τον διαχειριστή να έρθει σε επαφή με τον ασθενή είτε στέλνει στο τοπικό σύστημα κατάλληλα μηνύματα ειδοποίησης ώστε αυτά να εμφανιστούν στον χρήστη μέσω των τοπικών του συσκευών.

Κατά την λειτουργία του συστήματος, μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων πρέπει να μεταφερθεί μεταξύ του τοπικού και του απομακρυσμένου συστήματος. Επομένως, ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επικοινωνίας πρέπει να υλοποιηθεί που να παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα.

SIM

Στην ανάπτυξη της μονάδας λογισμικού SIM, το λογισμικό συλλογής δεδομένων θα βασισθεί στις υπηρεσίες που παρέχονται από δήμους, περιφέρειες αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο. 

Επίσης, τα εργαλείο παρακολούθησης, δημιουργίας εκθέσεων και υπενθύμισης θα αναπτυχθούν σε αυτήν την ενότητα εργασίας. Το εργαλείο υπενθύμισης θα λαμβάνει δεδομένα από την βάση δεδομένων και θα δίνει πληροφορίες σχετικά με γεγονότα, οργανώσεις και ημερομηνίες στον χρήστη του ELTAB συστήματος.  Παιχνίδια όπως τα παζλ, παιχνίδια μνήμης κ.λπ. θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν σε αυτήν την ενότητα. Ο αριθμός των παιχνιδιών που  θα αναπτυχθούν θα καθοριστούν στην ενότητας εργασίας 2.

 

ΕΕ5: Έλεγχος και Δοκιμή Συστήματος ELTAB

Στόχοι

 • Προετοιμασία του σχεδίου δοκιμής για την δοκιμή του συστήματος. 
 • Εφαρμογή των σεναρίων δοκιμών. 
 • Υλοποίηση των σεναρίων δοκιμών. 
 • Προετοιμασία των εγχειριδίων χρήσης. 
 • Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ELTAB. 

 

Κατά την δοκιμή του συστήματος (system testing), οι λειτουργίες του συστήματος θα δοκιμαστούν σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμής. Στις δοκιμές ολοκλήρωσης (integration testing), η ολοκλήρωση των μονάδων θα δοκιμαστεί σύμφωνα με τα σενάρια της ενότητας 2. Τα σφάλματα λογισμικού θα διορθωθούν από τους προγραμματιστές λογισμικού κατά την διάρκεια της δραστηριότητας δοκιμής. Η δραστηριότητα δοκιμής του συστήματος και της ενσωμάτωσης θα ολοκληρωθεί όταν όλα τα αποτελέσματα των σεναρίων αναφερθούν ως επιτυχή. Μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας ελέγχου του συστήματος, το σύστημα ELTAB θα είναι έτοιμο για την πιλοτική εφαρμογή σε περιβάλλον με πραγματικούς χρήστες. Τα αποτελέσματα από την πιλοτική χρήση του συστήματος θα αποτιμηθούν και θα καταγραφούν σε αναφορά.